Què ha fet ECOM a Barcelona i a l'IMD?

Què ha fet ECOM a Barcelona i a l’IMD?

La ciutat de Barcelona no és una de les ciutat més accessibles del món per casualitat. Barcelona ha estat construïda amb la participació de moltes persones que han opinat i aportat coneixement per fer una ciutat més acollidora i solidària, en definitiva, una ciutat per a totes les persones.

La participació de les persones amb discapacitat al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha fet possible la Barcelona accessible que tenim avui. L’escolta activa dels representants públics ha fet la resta.

L’accessibilitat, des de totes les seves vessants s’ha manifestat a Barcelona en diferents aspectes que relacionem a continuació. En tots i cadascun d’ells, els representants a l’IMD de les diferents candidatures d’ECOM han intervingut amb la força i la decisió que es mereix la ciutat i les persones que hi vivim, siguin quines siguin les nostres necessitats.

Legislació

Cal no oblidar que les lleis són el primer pas cap a l’assoliment de drets, el segon pas és el desplegament de normatives que les puguin executar. A tal efecte, ECOM va participar activament en les propostes de redacció i desenvolupament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com amb el Decret 135/1995 del Codi d’accessibilitat de Catalunya.

ECOM va proposar a l’Ajuntament de Barcelona l’elaboració d’un Pla d’accessibilitat que donés resposta a la Disposició Addicional tercera de la Llei. El Pla es basava en tres eixos principals: l’urbanisme, el transport i les edificacions públiques. El Pla es va desenvolupar a la ciutat entre 1996 i 2006 amb el seguiment acurat dels representants d’ECOM a l’IMD.

Des de fa anys, ECOM ha participat en la modificació del nou Codi d’accessibilitat i ho ha fet amb la participació als diferents grups de treball i la presentació de múltiples esmenes. ECOM s’ha posicionat en contra de la publicació del nou Codi atès que es considera un pas endarrere respecte l’actual, ja obsolet. El decidit posicionament d’ECOM en contra de la seva publicació davant la Comissió Funcional del Consell General de Serveis Socials va aturar el procediment iniciat per l’Administració.

Fites assolides en urbanisme

- Instal•lació de guals rebaixats a tots els passos de vianants.
- Instal•lació d’elements mecànics en barris amb elevats pendents.
- Proposta i elaboració del Pla de parades de bus (desplegament del Pla paralitzat durant el darrer mandat dels representants de l’IMD).
- Adaptació de les platges de Barcelona.
- Modificació del projecte inicial del Fòrum Universal de les Cultures 2004 amb la modificació de pendents longitudinals i transversals dels passeigs del recinte, implantació d’ascensors per comunicar els diferents nivells, instal•lació de grues a la zona de bany...


Fites assolides en edificacions públiques

- Eliminació de barreres a l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona.
- Eliminació de barreres del Teatre Apolo del Paral•lel.
- Participació en el disseny de l’accessibilitat en el remodelat Estadi Olímpic.
- Participació en el disseny de l’accessibilitat del Palau sant Jordi.
- Adaptació de les Piscines Picornell.
- Participació en el disseny de l’accessibilitat de la terminal T2 de l’Aeroport de Barcelona.
- Disseny d’un Pla d’adaptació de les instal•lacions esportives de tota la ciutat, fruit del qual es van adaptar totes les piscines i Centres Esportius Municipals.
- Modificació del projecte de rehabilitació del Gran Teatre del Liceu perquè respongués a criteris d’accessibilitat..


Fites assolides en transport

Transport porta a porta

- Origen del Servei de transport porta a porta fix i esporàdic: L’any 1980 ECOM impulsa la incorporació per primera vegada a la història de la ciutat de Barcelona de cinc microbusos dotats de plataforma elavadora per atendre les necessitats de transport de les persones amb mobilitat reduïda que necessiten traslladar-se a centres ocupacionals i centres especials de treball. Durant les hores lliures, aquests microbusos atenien les necessitats de les persones que, de forma esporàdica, necessitaven desplaçar-se per la ciutat.
- Reclamació de millores en el servei que porta a la incorporació, l’any 1994 de 12 taxis adaptats i 10 microbusos finançats al 50% entre l’IMD i l’EMT (Entitat Metropolitana del Transport).
- Proposta per part d’ECOM al Parlament de Catalunya d’aprovació d’una Proposició no de Llei per al reconeixement i la implantació del Servei porta a porta a tot Catalunya. El suport unitari del Parlament permet a ECOM instar l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) a la incorporació dels pressupostos d’aquesta modalitat de transport al Contracte-Programa mitjançant el qual es financen tots els transports de l’Àrea Metropolitana amb la següent aportació econòmica: 22% els ajuntaments, 22% l’EMT, 11% la Generalitat de Catalunya, el 45% l’Administració General de l’Estat.
- Incorporació de 9 microbusos i 64 taxis adaptats a la flota del Servei porta a porta gràcies a la intervenció d’ECOM l’any 2005.
- Ampliació del Servei porta a porta des de Barcelona a l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià (expansió del servei a tota l’Àrea Metropolitana paralitzat durant el darrer mandat dels representants de l’IMD).

Autobús

- Durant els anys 80, lluita aferrissada a nivell tècnic per a la incorporació d’autobusos de pis baix a la ciutat.
- Realització de les primeres proves a la ciutat de Barcelona, l’any 1990, amb un autobús de pis baix dotat de rampa automàtica amb excel•lents resultats.
- Incorporació, el 1992, de 15 unitats d’autobús de pis baix a la ciutat per atendre les necessitats dels Jocs Olímpics i Paralímpics.
- Formació de conductors/es d’autobús de TMB per part d’ECOM.
- Proposta i posada en marxa de l’execució del Pla de parades de bus per tal d’eliminar les dificultats generades per la ubicació i mobiliari d’aquestes (el desplegament del Pla paralitzat durant el darrer mandat dels representants de l’IMD).
- A finals de l’any 2006, complint amb el Codi d’accessibilitat, s’assoleix el percentatge del 100% d’autobusos de pis baix a la flota.

Tramvia

- Participació directa i elaboració de propostes per a garantir l’accessibilitat del nou mitjà de transport.

Metro

- Primera proposta per a l’adaptació del metro a mitjans dels anys 80.
- El 1995 s’inaugura la línia 2 del metro, la primera considerada per les autoritats totalment accessible.
- Elaboració d’un Pla d’actuació que a partir de 1996 comença a incorporar ascensors a les noves estacions i a les que es van remodelant.
- Reclamació per part dels representants d’ECOM i elaboració de diferents propostes per a l’eliminació total del gap (desnivell existent entre l’andana i l’estrep del vagó, tant horitzontal com vertical), que impedeix l’accés autònom al tren (acord sobre una solució viable paralitzat durant el darrer mandat dels representants de l’IMD).
- Participació en el disseny accessible de les màquines expenedores de bitllets de TMB.

Fites aconseguides en altres àmbits

- L’any 1983, després d’intenses demandes, propostes, negociacions i acords d’ECOM amb les diferents administracions, s’inaugura la Residència Amílcar per a persones amb discapacitat física severa.
- Inauguració l’any 1999 del sis apartaments domotitzats a la Vila Olímpica, fruit del treball elaborat amb els usuaris de la Residència Amílcar.
- L’accessibilitat integral dels dos grans esdeveniments celebrats a Barcelona en les darreres dècades: Jocs Olímpics i Fòrum Universal de les Cultures.
- Elaboració i desplegament del Pla d’Equipaments 2005-2006 (desplegament del Pla avançant amb dificultats durant el darrer mandat dels representants de l’IMD).
- Participació, l’any 2006, en l’elaboració de l’Estudi del greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona.
- Disseny i negociació per a la implantació d’una experiència pilot d’assistència personal que començarà a funcionar l’any 2007 amb 10 usuaris.
- Seguiment al llarg dels anys dels diferents Plans d’Actuació Municipal per garantir la incorporació de les necessitats del col•lectiu de persones amb discapacitat.
- Seguiment i elaboració de propostes al Pla d’Habitatge de Barcelona.

Sabies que...

- ...quan ECOM va proposar instal•lar guals adaptats als passos de vianants, els responsables tècnics de l’Ajuntament van oposar-s’hi inicialment argumentant que les voreres s’omplirien de puja quan plogués?
- ...la implantació dels guals per accedir a les voreres han possibilitat el trànsit de les persones amb mobilitat reduïda i usuaris de cadires de rodes, però també de persones que es transporten càrregues, empenyen cotxets de criatures, carrets de la compra i altres situacions?
- ...l’existència de guals ha facilitat la implantació i l’ús de la bicicleta a la ciutat de Barcelona amb molta més facilitat?
- ...el propi Consistori es negava a fer accessible l’edifici principal de l’Ajuntament al•legant que es tractava d’un edifici històric?
- ...els Jocs Paralímpics de Barcelona 92 van ser els primers de la història que van tenir lloc a la mateixa ciutat que els Jocs Olímpics?
- ...quan es van començar a reclamar, en els anys 80, els autobusos de pis baix els responsables municipals van argumentar que aquesta era una qüestió impossible d’assolir perquè tècnicament no era viable i perquè a més la pujada i baixada de cadires de rodes a l’autobús rebaixaria la velocitat del transport?
- ...anys després es va demostrar que l’autobús de pis baix no només era possible tècnicament, sinó que a les línies on es va incorporar aquest tipus de vehicle van poder eliminar algunes unitats atès que el temps d’embarcament i desembarcament de l’autobús era més ràpid i segur i que a més es va reduir el número d’accidents en aquestes maniobres?
- ...l’eliminació del gap és possible i prova d’això són les experiències de FGC o altres operadors arreu del món?