Com es vota i qui ho pot fer?

Qui pot votar

- Les persones amb discapacitat reconeguda, majors d’edat, empadronades en Barcelona ciutat i acreditades per l’IMD.
- Pares o tutors dels menors de 18 anys amb discapacitat reconeguda, empadronats en Barcelona ciutat i acreditats per l’IMD.
- Estar acreditat significa esta inscrit a al Fitxer d’usuaris de l’IMD i per tant estarà també a les llistes de votants de l’IMD.

Què cal fer per votar

Vot per correu
Del 24 de febrer al 25 de març, ambdós inclosos

Com votar:

- Fer els senyals que correspongui a la papereta, segons les indicacions escrites.
- Introduir la papereta dintre del sobre petit color sèpia i tancar-lo.
- Introduir dintre del sobre blanc que porta escrita la paraula “Certificat”:
o El sobre color sèpia amb la papereta de votació,
o Fotocòpia del DNI o NIE
o L’Acreditació per votar (en cas de no disposar d’Acreditació per votar, posar una fotocòpia del certificat de discapacitat i el full signat d’autorització a la incorporació de les dades personals al fitxer d’usuaris de l’IMD)
- Tancar el sobre blanc i portar-lo a una oficina de correus per enviar-lo certificat (no hi haurà cap cost)

Vot presencial
2 d’abril, de 10 a 18 h, a la seu de l’IMD (c/ València, 344)

Com votar:

- Presentar-se a la seu electoral de l’IMD i dirigir-se a la mesa corresponent al tipus de discapacitat pel qual es vol votar.
- Identificar-se amb qualsevol d’aquests documents: DNI, NIE, passaport o permís de conduir (original o fotocòpia sempre que les dades identificatives del titular siguin llegibles)
- Mostrar l’acreditació per votar. En cas que no s’hagi portat l’acreditació però es comprovi que es consta a la llista de votants de la mesa, també es podrà votar.
- Emetre el vot (papereta de votació amb els senyals que correspongui ficada dins del sobre de votació color sèpia).

Atenció!!

Tant per votar per correu com presencialment, l’IMD ha d’acreditar que la persona reuneix els requisits per poder votar.

No es podrà votar sinó s’està acreditat. Així doncs, cal que les persones que vulguin votar s’assegurin de disposar de l’Acreditació per votar.

L’IMD emetrà acreditacions fins el 30 de març 2011.

Que cal fer per acreditar-se

Posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Públic de l’IMD (c/ València, 344, planta baixa, 08009 Barcelona, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, o les tardes de dilluns a dijous, en hores convingudes, o trucar al telèfon 93 413 28 10 o adreçar-se al correu electrònic sap@bcn.cat.) i caldrà:

- Complimentar el Formulari per inscriure’s al Fitxer d’Usuaris de l’IMD.
- Aportar fotocopia del certificat de discapacitat.
- Signar, la persona amb discapacitat o el seu tutor legal, el full d’autorització a la incorporació de les dades personals al fitxer d’usuaris de l’IMD.

Un cop fet aquest tràmit l’IMD lliurarà el full “Acreditació per votar”