Programa de treball

Aspectes generals
 • Treballar sempre tenint en compte la diversitat dins de la discapacitat i les necessitats de la persona amb discapacitat durant totes les etapes de la seva vida. 
 • Fomentar el diàleg constructiu entre tots els representants, per fer de l’IMPDB un òrgan veritablement eficaç.
 •  Treballar de forma transversal amb totes les àrees municipals per garantir la plena execució de drets i benestar de les persones amb discapacitat, així com impulsar projectes innovadors.

 • Impulsar un canvi de visió vers la discapacitat: la vida independent, l’autodeterminació i totes aquelles capacitats i riquesa que el col∙lectiu
  també aporta a la societat.

Autonomia personal
 • Dissenyar i executar un Pla de formació en vida independent adreçat als i les professionals d’atenció primària.

 • Implantar la figura de l’assistent personal que garanteixi el projecte de vida independent de cada persona.

 • Incentivar la utilització de les noves tecnologies com a mitjà per aconseguir una vida més autònoma.
Habitatge
 • Fer seguiment del Pla d’Habitatge de Barcelona en els aspectes que més afecten a les persones amb discapacitat.

 • Potenciar la implantació d’habitatges per a la vida independent amb serveis comuns que assegurin portar a terme el projecte de vida
  que la persona amb discapacitat decideixi.
Accessibilitat
 • Elaborar protocols de control de l’accessibilitat i de règim de sancions en cas d’incompliment de legislació i normativa, des del plantejament del
  projecte fins a l’execució i el manteniment.

 • Aprovar un nou Pla d’Accessibilitat a partir de la revisió de l’execució de l’anterior Pla.
 Transport
 • Defensar un model de transport públic que garanteixi l’autonomia de la persona usuària.

 • Treballar per la millora de l’accessibilitat del transport i fer seguiment del seu manteniment (rampes autobusos, ascensors, parades de
  bus...)

 • Ampliar el Servei de Transport Porta a Porta a tota l’Àrea Metropolitana i treballar per un model de gestió de qualitat que doni resposta a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.
Ocupació
 • Elaborar un Pla Municipal per a la promoció de la integració laboral ren el que s’impliquin els agents socials i que sigui aprovat pel Ple municipal.
Educació
 • Garantir els recursos tècnics i humans per facilitar una educació inclusiva als alumnes amb discapacitat.

 • Possibilitar la lliure elecció del centre educatiu.
Cultura, temps lliure i esport
 • Elaborar un Pla d’acció municipal que garanteixi l’accés lliure i autònom i integral a l’oferta cultural, d’oci i esportiu de la ciutat.
Dones

 • Elaborar plans específics que fomentin la participació de les dones en igualtat de condicions a la societat, evitant la doble discriminació del col∙lectiu.
Exclusió social
 • Incorporar en el discurs i en els plans sobre l’exclusió social les conseqüències que el greuge comparatiu econòmic representa al col∙lectiu de persones amb discapacitat.